Rannan ruoppaus Tampere ja Pirkanmaa

Jos veneellä ei pääse enää lähelle rantaa tai vesistön käyttö uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, kannattaa tilata rannan ruoppaus Ajokaivin Oy:ltä. Ennen ruoppausta on selvitettävä, minne ylöskaivettavat massat saadaan sijoitettua turvallisesti. Sijoituksessa on huomioitava esimerkiksi se, etteivät massat pääse valumaan takaisin vesistöön sateen mukana, ja ettei irronnut kasvisto leviä veteen.

Toimiva ruoppauskalusto ja luotettavat työntekijät

Käytössämme on monipuolinen ja luotettava kalusto, jolla ruoppaus sujuu tehokkaasti.Telaponttoonikoneella sekä pitkäpuomisella koneella saamme ruopattua pohjan, ja vesipuskijan ja kuraproomun avulla voimme siirtää ruoppamaat rantaan.

Ruoppaukset tehdään sellaisena aikana ja siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesistölle. Suositeltu ajankohta ruoppaustöille on 16.8.–31.5.

Tietoa ruoppaus- tai niittoilmoituksista (ELY-keskus)

Ruoppaustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on tehty ELY-keskukseen sekä vesialueen omistajalle. ELY-keskus ja kunnan tai kaupungin ympäristösuojeluviranomainen antaa tarkempia ohjeita tarvittaessa. Ympäristöasioiden asiakaspalvelu vastaa numerosta 0295 020 900 arkisin 9-16 välisenä aikana.

Ruoppaamiseen liittyviä vesilain säädöksiä

Haitan poistaminen (ruoppaus, niitto): Vesilaki 2:6 § llmoittamisvelvollisuus: Vesilaki 2:15 §, Valtioneuvoston asetus 4:30 § Hankkeen vaikutuksiin perustuva luvantarve: Vesilaki 3:2 § Hankkeen ehdoton luvantarve: Vesilaki 3:3 § Haittojen minimointivelvoite: Vesilaki 2:7 §

Laaja toiminta-alueemme kattaa Tampereen lisäksi Nokian, Ylöjärven, Kangasalan, Lempäälän sekä muun Pirkanmaan alueen.

Ota yhteyttä


Ranta ennen ruoppausta

Ranta ennen ruoppausta...

ruoppauksen aikana

...ruoppauksen aikana...

Ja jälkeen

...ja ruoppauksen jälkeen.

Katso video tästä

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake! Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Pohjarakentaminen

Huolellinen pohjatyö luo perustan kestävälle rakentamiselle. Tilaa ammattilaisen tekemä pohjarakentaminen pihojen ja teiden parhaaksi!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Ajokaivin Oy (0979595-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Humalamäki
0400-732877
jari.ajokaivinoy@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Ajokaivin Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Ajokaivin Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jari.ajokaivinoy@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna